استخدام نمایندگی پپسی

نمایندگی رسمی شرکت پپسی در استان خراسان شمالی جهت تکمیل کادر اداری خود به یک نفر نیروی حسابدار نیاز مند است لذا در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید.

حقوق و مزایا بر اساس قانون کار

ساعت کاری 8 صبح تا 16

محل فعالیت شهرک کارگاهی

فرم استخدام

فرم استخدام نمایندگی پپسی مهدی رضائی