بیمه تنها محصولی است که
هم فروشنده هم خریدار امیدوارند که هرگز استفاده نشود.