از آنجایکه بیمه شخص ثالث خودرو شما فقط خسارت هایی را پوشش میدهد که در داخل مرزهای کشور اتفاق افتاده باشد.در صورتی که شما یا هر فردی نیاز به تردد با خودروی خود در کشور دیگری را داشته باشد باید نسبت به تهیه این بیمه نامه از کشور مبدا خود کند این بیمه نامه به عناوین مختلفی در دنیا نامگذاری شده است :

۱ کارت سبز عمدتا” در محدوده کشور های اروپایی

۲ کارت زرد و کارت قهوه ای در آفریقا

۳ کارت نارنجی در کشور های عربی

۴ کارت آبی در منطقه آسه آن (ASEAN)

۵ کارت سفید اکو در منطقه اکو

با توجه به کاربرد و محبوبیت کارت سبز ما این بیمه نامه بین الملی را برایتان بیشتر توضیح می د هیم

کارت سبز یک گواهینامه بین المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخصی واقع در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز را دارند،تهیه شده و در صورت بروز حادثه تصادف یا در صورت نیاز در مرزها و سرحدات یا داخل کشورهای عضو ارائه می گردد

اساس نظام کارت بیمه بین المللی وسایل نقلیه موتوری موسوم به سیستم کارت سبز Green Card system بر مبنای توصیه کمیسیون اقتصادی برای اروپا The Economic commission for Europe)E.C.E) وابسته به سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۳/۱/۱۹۴۹ بنیان نهاده شد. براساس قطعنامه سازمان ملل متحد ، قرارداد لندن یا موافقت نامه هماهنگ بین دفاتر Uniform Agreement پی ریزی شد که عملیات سیستم کارت سبز بر پایه مفاد آن صورت می پذیرد . فعالیت اجرایی سیستم کارت سبز در تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۵۳ آغاز شده است.

مدیریت امور مربوط به کارت سبز توسط دفاتری انجام میشود که تحت عنوان دفاتر ملی کارت سبز در هر کشوری وجود دارد و دفتر مرکزی در لندن واقع شده است ، این دفاتر مسئولیت نظارت بر حسن انجام صدور و خسارت بیمه کارت سبز طبق موافقت نامه هماهنگ بین دفاتر را به عهده دارند . در حال حاضر فقط شرکت سهامی بیمه ایران عضو دفتر کارت سبز ایران بوده و عملیات صدور و خسارت کارت سبز را در ایران انجام میدهد .ضمنا داشتن گواهینامه بین المللی برای استفاده از خدمات بیمه کارت سبز الزامیست لذا با در دست داشتن اصل گذرنامه و اصل گواهینامه و یک قطعه عکس و البته حدود ۱۵۰/۰۰۰ تومان پول به مراکز صدور گواهینامه بین المللی مراجعه کنید

خسارت های جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث بر اساس قوانین و مقررات کشور محل حادثه تعیین و حداقل تعهدات قانونی کشورهای عضو همه ساله توسط دفتر مرکزی کارت سبز اعلام میشود و همچنین حق بیمه کارت سبز نیز با توجه به نوع خودرو ، مدت سفر و میزان تعهدات کشور یا کشورهای مقصد متغیر است