دیه کسانی که مقصر حادثه آنها فرار کرده است چطور پرداخت می شود

دیه کسانی که مقصر حادثه آنها فرار کرده است  به شرح ذیل پرداخت می شود برای این که حادثه دیده بتوانند خسارت‌های وارده را جبران کند بایستی مراحل زیر را طی کند ۱تماس با پلیس ۱۱۰ و گزارش حادثه ۲…